Προτάσεις στην ΝΔ για μεταρρυθμίσεις στην Ιδιωτική Ασφάλιση

Προς
Τομέα Οικονομίας & Ανάπτυξης Ν.Δ.
Κόρινθος 16/01/2018

Από την μέχρι τώρα επαγγελματική μου ενασχόληση με τον κλάδο της ασφάλισης και αναγνωρίζοντας τις ειλικρινείς προθέσεις των στελεχών του κόμματος, για την προάσπιση των ιδιωτικών επενδύσεων, το ξεκαθάρισμα της αγοράς και την σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος της κοινωνίας, σας αναφέρω περιληπτικά ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στην Ιδιωτική Ασφάλιση που πρέπει να εξετάσουμε, εάν μπορούμε να εντάξουμε στο κυβερνητικό μας έργο.

— Κίνητρα στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες για να εξαγοραστούν ή συγχωνευθούν προκειμένου να μπορούν με ευρωστία και φερεγγυότητα να παραμείνουν και να πρωταγωνιστήσουν στην εγχώρια αγορά

— Ένταξη σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος μαθημάτων, δράσεων και events με σκοπό την καθιέρωση της ασφαλιστικής συνείδησης

— Απλοποίηση της παρουσίασης των όρων, καλύψεων, απαλλαγών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ώστε η Ιδιωτική Ασφάλιση να καθίσταται κατανοητή, σεβαστή, αξιόπιστη και προσβάσιμη σε όλους

— Καθιέρωση προθεσμίας αποζημίωσης ζημιών από τις ασφαλιστικές εταιρίες εντός 7 ημερών από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών του φακέλου αποζημίωσης

— Δημιουργία ειδικής γραμμής και ηλεκτρονικής καταγραφής παραπόνων ασφαλισμένων και επαγγελματιών ασφάλισης για την σχέση τους με τις ασφαλιστικές εταιρίες

— Αποκρατικοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου Οχημάτων και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

— Πρόβλεψη Διάσωσης των Ασφαλιστικών Εταιριών (κατά το αμερικανικό σύστημα) με προάσπιση των συμφερόντων πελατών, συμβούλων και προσωπικού

— Υποχρεωτική Εγγραφή όλων των εταιριών που καλύπτουν οχήματα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής Ζημιών (ένταξη στον φιλικό διακανονισμό)

— Μείωση στις εισφορές του Δημοσίου ταμείου (ασθενείας και σύνταξης) στους πολίτες που επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση (υγείας και σύνταξης)

— Μείωση στον ΕΝΦΙΑ για τους πολίτες που επιλέγουν ασφάλιση της περιουσίας τους (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ)

— Σύμπραξη ΕΛΓΑ με Ιδιωτική Ασφάλιση για την δίκαιη τιμολόγηση και αποζημίωση των ζημιών γεωργικής και φυτικής παραγωγής

— Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εντός ελληνικής επικράτειας και στο σύνολο των κλάδων ασφάλισης, είτε αφορούν φορείς του δημοσίου, είτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να έχουν συναφθεί από επαγγελματία σύμβουλο ασφάλισης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με το αντικείμενο. Καταργούνται τα εναλλακτικά κανάλια παροχής ασφάλισης μέσω τράπεζας, online – direct μέσω της ίδιας της ασφαλιστικής και λοιπών επιχειρηματιών με αντικείμενο άσχετο του κλάδου.

— Κατάργηση του δικαιώματος συμβολαίου και αντικατάστασής του από αμοιβή συμβούλου ασφάλισης. Θα επέλθει γενική μείωση ασφαλίστρων μιας και ο αναχρονιστικός όρος του δικαιώματος εξόδων για την έκδοση συμβολαίου που αποκόμιζε η ασφαλιστική εταιρία, στην σύγχρονη εποχή (με το επίπεδο τεχνολογίας) δεν είναι πλέον αναγκαίος. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να αποτυπώνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο η αμοιβή του συμβούλου ασφάλισης.

— Κατάργηση είσπραξης ασφαλίστρων νέων συμβολαίων, τροποποιήσεων και ανανεωτηρίων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στο εξής οι τρόποι πληρωμής είναι απευθείας στα γραφεία/υποκαταστήματα των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω των τραπεζών, των online συστημάτων και του ταχυδρομείου. Τονώνεται με τον τρόπο αυτό η ρευστότητα των ασφαλιστικών εταιριών, μηδενίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος τους και οι επαγγελματίες σύμβουλοι ασφάλισης απαλλάσσονται από τα έξοδα διαχείρισης ταμειακών, είσπραξης και λοιπής γραφειοκρατίας που τους καθιστούν μη παραγωγικούς και εξελίξιμους.

–Δημιουργία 2 κατηγοριών επαγγελματιών ασφάλισης, τους αποκλειστικούς συμβούλους ασφάλισης και τους ανεξάρτητους συμβούλους ασφάλισης με κατάργηση των σημερινών μορφών διαμεσολάβησης. Η πρώτη κατηγορία (εταιρικός σύμβουλος) θα προσλαμβάνεται από την ασφαλιστική εταιρία ως σύμβουλος ασφάλισης με σκοπό την μελέτη, παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών για την πρόσκτηση εργασιών. Στην περίπτωση αυτή παρέχει αποκλειστικά τα προϊόντα – προγράμματα της εταιρίας με την οποία έχει υπαλληλική ιδιότητα και οι πελάτες αναγνωρίζονται της ασφαλιστικής.

Η δεύτερη κατηγορία (ανεξάρτητος σύμβουλος) έχει ως έργο, κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου-πελάτη, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, έναντι αμοιβής ελεύθερα διαπραγματεύσιμης που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση του ασφαλιζόμενου. Στην περίπτωση αυτή, έχει σύμβαση έργου με τις ασφαλιστικές, οι πελάτες αναγνωρίζονται δικοί του και απολαμβάνει νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας.

— Αναγνωρίζεται το επαγγελματικό δικαίωμα ενασχόλησης ως σύμβουλος ασφαλίσεων σε όλους τους αποφοίτους των τμημάτων Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, χωρίς την διενέργεια εκ νέου γραπτών εξετάσεων. Στο σημείο αυτό καταργείται το σημερινό σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος και αντικαθίσταται με ακαδημαϊκού επιπέδου σύστημα ερωτήσεων ανάπτυξης. Καταργείται η δυνατότητα εισόδου στο επάγγελμα ατόμων, χωρίς ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού και τεχνολογικού επιπέδου.

— Εγγραφή όλων των Συμβούλων Ασφάλισης σε ένα κοινό μητρώο δημόσια προσβάσιμο με υποχρεωτική ένταξη στο Οικονομικό Επιμελητήριο, αντί του Εμπορικού-Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι πλέον υπεύθυνο για την εγγραφή και διαγραφή των ανωτέρω μελών και τον έλεγχό για την ύπαρξη εν ισχύ φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητα καθώς και πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Παύει με τον τρόπο αυτό, η υποχρεωτική επαναπιστοποίηση και η ανανέωση ανά τρία έτη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το Οικονομικό Επιμελητήριο διαπιστώνει σε ετήσια βάση ποιοί είναι ικανοί να φέρουν την επαγγελματική ιδιότητα και ποιοί όχι.

Advertisements

Αισιόδοξοι για το 2018 με μια αξιόπιστη & θωρακισμένη ασφαλιστική αγορά

δημοσίευση 02.01.2018

Το 2017 η ελληνική ασφαλιστική αγορά λειτούργησε σε ένα δύσκολο περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά την ύφεση στην οικονομία και τις λόγω κοινοτικής νομοθεσίας, αυξημένες απαιτήσεις.

Αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όπως το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, το νέο αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο, τις ραγδαίες  τεχνολογικές  εξελίξεις και τις υψηλές απαιτήσεις από πελάτες και επενδυτική κοινότητα.

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που έκλεισε έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η ιδιωτική ασφάλιση, στα πέτρινα χρόνια της κρίσης δοκιμάστηκε και όμως άντεξε!

Κοιτώντας προς το μέλλον, εστιάζουμε στις ευκαιρίες και όχι στις δυσκολίες. Η ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικές  προοπτικές ανάπτυξης στην σύνταξη, την υγεία και την περιουσία του Έλληνα, καθώς σήμερα οι υπηρεσίες της είναι πιο απαραίτητες από ποτέ.

Μπορεί να συμπληρώσει το  «κενό» που  δημιουργείται από την αδυναμία της δημόσιας ασφάλισης και να δώσει  σημαντικές λύσεις στους ανωτέρω τομείς  (συντάξεων, υγείας και φυσικών  καταστροφών) αλλά και μέσα από τα κεφάλαια που διαχειρίζεται να υποστηρίξει σε πραγματικούς όρους την ανάπτυξη της χώρας.

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα,  μπορούμε  να  πούμε ότι η αγορά μας τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Έχει  προσαρμοστεί  γρήγορα  και  αποτελεσματικά, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας από τους πιο υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας  που  ταυτόχρονα  συμβάλλει  καθοριστικά στην κοινωνία και οικονομία, με αποζημιώσεις  στους  ασφαλισμένους, φόρους  στο ελληνικό κράτος, επενδύσεις σε ομόλογα, μετοχές και ακίνητα καθώς και άμεσες  -έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Η ιδιωτική ασφάλιση λοιπόν, είναι το αναγκαίο καλό, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών για συμπλήρωση των  παροχών του δημοσίου. Οι  ασφαλιστικές εταιρίες έχουν πλέον βαθιά εμπειρία και τεχνογνωσία ενώ  παράλληλα λειτουργούν υπό το νέο  αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο  Solvency II  και την εποπτεία  της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στόχος είναι να είμαστε δίπλα  στο σύγχρονο πολίτη, οικογενειάρχη,  επαγγελματία, κάνοντας ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά του.

Το 2018 ελπίζω να είναι το έτος, στη διάρκεια του οποίου η Ελλάδα θα κατορθώσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και θα περάσει σε ρυθμούς ανάπτυξης, και παράλληλα η αγορά μας θα προοδεύσει.

Εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά!

 

Η ασφάλιση της περιουσίας είναι αναγκαία;

άρθρο 20/11/2017

Πολλές φορές η καθημερινότητα μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι το επάγγελμα του συμβούλου ασφαλίσεων, ενώ ταυτόχρονα μας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο τον επαγγελματικό μας εαυτό. Δυστυχώς πολλοί συνάθρωποί μας χάθηκαν κατά την διάρκεια των πρόσφατων θεομηνιών, περιουσίες καταστράφηκαν και πολλά ανθρώπινα δράματα συνεχίζουν να εξελίσσονται. Κανείς δεν γνωρίζει το που, πότε και πως θα συμβεί το επόμενο συμβάν ούτε και την έκτασή του.

Οι Έλληνες από την φύση μας δεν έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλιση και δηλώνουμε ανενημέρωτοι. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι ασφαλίσεων όμως καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ σοβαρό καθήκον. Οφείλουν να κρατούν ενημερωμένους τους πελάτες τους για τα ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται και μπορούν να τους προστατεύσουν από οποιοδήποτε καταστροφικό γεγονός με την καλύτερη αναλογία παροχών και τιμής.

Η ανεξάρτητη εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Πιέτρης & Συνεργάτες, ήδη εδώ και πολύ καιρό, έχει φροντίσει να δημιουργήσει μέσω των επώνυμων και αξιόπιστων συνεργασιών της, ειδικά προνομιακά προγράμματα ασφάλισης κατοικιών και επιχειρήσεων σε ανταγωνιστικό κόστος.

Σήμερα μια περιουσία αξίας €100.000 μπορεί να ασφαλιστεί μόλις από 120€ τον χρόνο. Δυστυχώς όμως μετά την επέλευση του κινδύνου, οι πληγέντες δεν μπορούν να αγοράσουν το πρόγραμμα και εμείς δεν μπορούμε να τους το παρέχουμε. Η ασφάλεια είναι το μόνο προϊόν στον κόσμο το οποίο το αγοράζει κανείς μόνο όταν δεν το έχει ανάγκη. Η αναγκαιότητά της σήμερα γίνεται πιο σημαντική δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει περιορίσει ή εξαφανίσει τις δυνατότητες αντίδρασης των πληγέντων ενώ η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα, απρόβλεπτα δεδομένα.

Εμείς από την πλευρά μας, έχουμε και την κοινωνική υποχρέωση να ενημερώνουμε ότι η ασφάλιση είναι απαραίτητη, μιας και η ίδια η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει με σταθερούς κύκλους.

Αλλαγή στην πολιτική & στην επιχειρηματικότητα χωρίς νέους δεν γίνεται!

άρθρο 19.10.17

Μπορείτε να σκεφτείτε εάν γνωρίζετε κάποιον δήμαρχο ή βουλευτή 25άρη; Πιθανώς όσους νέους εκατομμυριούχους μπορείς να συναντήσεις στην ελληνική οικονομία, άλλους τόσους μπορείς να θεωρήσεις φέρελπις πολιτικούς μας.


Το σχέδιο για έξοδο της χώρας μας από την κρίση θέτει ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για τους νέους η πολιτική των ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας και της ουσιαστικής ρευστοποίησης των κόπων τους αποτελεί μονόδρομο. Η ευκαιριακή και ψηφοθηρική κοινωνική πολιτική των επιδομάτων και της περιστασιακής εργασίας καθιστούν τους νέους ανενεργούς στην πιο παραγωγική τους ηλικία και μη εξελίξιμους στον τομέα της δραστηριοποίησης τους.

 

Η μείωση όμως της ανεργίας δεν έρχεται μόνο μέσα από προσλήψεις στον δημόσιο, αλλά με ξένες επενδύσεις και τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας η οποία δυστυχώς δυσφημείται και τιμωρείται. Προϋποθέσεις των ανωτέρω η ποιοτική και καλά αμειβόμενη απασχόληση, η σταθερή τετραετής φορολογική πολιτική, οι περισσότερες ευκαιρίες σε όλους, η ομαλή ροή του χρήματος μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων και μια ευρεία συμμαχία μεταξύ εργοδοτών, κυβέρνησης και εργαζομένων με ιδιαίτερη προσοχή στην νέα γενιά. 

Εκτός της οικονομικής – επαγγελματικής ομηρίας και της εξάρτησης από τον περίγυρο που έχει επιβληθεί στον σημερινό νέο, το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα, απαξίωσε και την συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε νέος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η πολιτική είναι το εργαλείο για να αλλάξει αυτά που δεν του αρέσουν και να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για την γενιά την δική του, και αυτών που ακολουθούν. Η πολιτική θα γίνει καλύτερη όταν καλύτεροι άνθρωποι μπουν σε αυτήν. Το σύστημα ανανεώνεται από μέσα και όχι με επιφανειακή εξωτερική κριτική χωρίς διάθεση ουσιαστικής ανάμειξης. 

Η συγκυρία κρίνεται καλή μιας και τα κόμματα διψούν για νέα πρόσωπα ακολουθώντας την απαίτηση της κοινωνίας για αλλαγή σε όλους και σε όλα, και η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη.  Η απάθεια, η εύκολη κριτική μέσω του internet και η απλή περιγραφή των προβλημάτων πρέπει να δώσει την θέση της στην παρουσίαση προτάσεων για την επίλυσή τους, με οργάνωση, ρεαλισμό και τόλμη υλοποίησης. 

Οι νέοι πολιτικοί και επιχειρηματίες πρέπει επιτέλους να πάρουν απόφαση ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουν τα πρότυπα του παρελθόντος. Όταν ένας νέος μπαίνει στον επαγγελματικό και πολιτικό στίβο για να γίνει αρεστός θα ακολουθήσει μια παραδοσιακή γραμμή και θα κάνει ακριβώς τα ίδια που έκαναν οι προηγούμενοι, και μάλιστα θα τα κάνει λιγότερο καλά από εκείνους. 

Οι νέοι πρέπει να είμαστε διαφορετικοί και να μιλήσουμε με διαφορετική γλώσσα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε την δική μας ατζέντα, με ειλικρίνεια και πίστη σε αυτό που κάνουμε, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όπως και στις επιχειρήσεις έτσι και στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να βάζεις την ιδέα σου σε χαρτί, να την κοστολογείς, να σχεδιάζεις την εφαρμογή της και να μετράς το αποτέλεσμά της. 

Μπορούμε να γίνουμε η φωνή όσων ζητούν ανανέωση στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Μπορούμε να εκφράσουμε την γενιά μας, τους νέους που σήμερα δεν ακούγονται και αυτούς που έχουν απογοητευθεί και να είστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε!

Κομματικό ή Businessman για Πρόεδρο Επιμελητηρίου;

άρθρο 29.08.17

Χαίρομαι πραγματικά για την πρόθεση αρκετών ατόμων να ηγηθούν συνδυασμών προκειμένου να αποτελέσουν την επόμενη διοίκηση του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η φιλοσοφία είναι σωστή γιατί το χρήμα και η επιχειρηματικότητα δεν πρέπει να κοιτούν κομματικές καταβολές, εθνικότητα, φύλο, ηλικία και κοινωνική θέση, αλλά να επικεντρώνονται στην βιωσιμότητα, την κερδοφορία, την ανάπτυξη, την καινοτομία, τον εκσυγχρονισμό και το άνοιγμα θέσεων εργασίας.

Το παράδοξο είναι ότι τις «καλές εποχές» οι υποψηφιότητες δεν ξεπερνούσαν τις 2-3 και συνήθως εξέφραζαν πολιτικούς χώρους, ενώ με διαλυμένη, αποστραγγισμένη σχεδόν από φρέσκο χρήμα, συρρικνωμένη και εσωστρεφή τοπική αγορά οι υποψήφιοι είναι ήδη αρκετοί.

Μήπως θα ήταν καλύτερα οι συνενώσεις υποψηφίων και οι τελικοί συνδυασμοί να εκπροσωπούν αντίστοιχους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους στους οποίους πρόσκεινται οι επαγγελματίες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση;

Θεωρώ ότι η περιοχή μας είναι μικρή πληθυσμιακά και ένα μεγάλο ποσοστό των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου (ακολουθώντας δυστυχώς το εκλογικό σώμα) δεν θα έχει διάθεση να προσέλθει στις κάλπες (εκτός και αν δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου).

Η καθημερινή συναλλαγή και επικοινωνία με επαγγελματίες – επιχειρηματίες δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης στον θεσμό του Επιμελητηρίου (δεν αφορά μόνο το δικό μας) καθιστώντας τον μια δημόσια υπηρεσία είσπραξης τελών, προθάλαμο πολιτικής σταδιοδρομίας, τόπο εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων για την δημιουργία και μόνο δελτίων τύπων και πάντως όχι τον οίκο της επιχειρηματικότητας και ενός ισχυρού συνδικαλιστικού – κλαδικού lobby επιβολής θέσεων στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Αλήθεια με ποιό κριτήριο θα ψηφίσει ένα μέλος του Επιμελητηρίου υποψηφίους από αρκετούς (όπως εμφανίζονται αυτή την στιγμή) συνδυασμούς ανεξάρτητους ιδεολογικά και πολυσυλλεκτικούς; Θα επιλέξει αλήθεια έναν νέο επαγγελματία, με βιώσιμη και λειτουργική επιχείρηση, χωρίς οφειλές σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες και υπαλληλικό προσωπικό; Θα επιβραβεύσει μια νοικοκυρεμένη επιχείρηση με κερδοφορία και καινοτομία;

Δυστυχώς η πλειοψηφία των «συναδέλφων» δεν θα επιλέξει με τα ανωτέρω κριτήρια καθώς στις κλειστές τοπικές κοινωνίες (όπως είναι και η Κορινθία) κυριαρχεί ακόμα ο εγωισμός, η ζήλια, ο φθόνος και η μη πραγματοποίηση κυκλικών συναλλαγών μεταξύ μας για να μπορούμε να αλληλοστηριζόμαστε.

Η αφορμή αυτού του άρθρου είναι οι πραγματικά αξιόλογες προθέσεις καθόδου στις εκλογές από επώνυμα πρόσωπα της περιοχής μας, που σκοπό έχουν να φέρουν την αλλαγή, αλλά αυτή θα μπορεί μόνο να επιτευχθεί με την ένωση δυνάμεων.

Η αποχή επενδύσεων, φρέσκου και ξένου χρήματος, εντείνει το φαινόμενο επιχειρηματικού και πολιτικού τοπικού αλληλοσπαραγμού, κρατώντας την Κορινθία χαμηλά στην παραγωγή εισοδήματος, υψηλής ανεργίας και το πιο κύριο για εμένα την αδιαφορία νέων της ηλικίας μου να παραμένουν και να επιχειρήσουν στην περιοχή.

Ψήφο στο Survivor, αποχή από τις επενδύσεις!

Ψήφο στο Survivor, αποχή από τις επενδύσεις!

άρθρο στην Κυριακάτικη Δημοκρατία 30.07.17

Παρατηρώ με τι θέρμη το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί, ταυτίζεται και συμμετέχει στις ψηφοφορίες του reality show, το οποίο εκτός από ψυχαγωγία δεν του προσφέρει κάτι άλλο. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το ίδιο κοινό όταν κληθεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, που προβλέπει η Δημοκρατία μας και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τον ίδιο προσωπικά, την οικογένειά του και το επαγγελματικό-κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει, επιλέγει την αποχή ή ανταλλάγματα για να συμμετέχει.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επανεξετάσουμε πλέον εναλλακτικούς τρόπους ψηφοφορίας εναρμονισμένους με την εποχή μας (πχ προαιρετική ψηφοφορία για μια εβδομάδα μέσω πλατφόρμας με τους ατομικούς κωδικούς πιστοποίησης από το taxis) προκειμένου να εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή συμμετοχή με λιγότερο χρόνο και κόστος.

Οι εξυπηρετήσεις λοιπόν, οι υποσχέσεις και τα ανταλλάγματα δεν έχουν πλέον θέση σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Πολύ σωστά ο Πρόεδρος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι τα ψέματα τελείωσαν και οι μαγικές λύσεις που υπόσχονταν κάποιοι δεν υπάρχουν. Η αλλαγή θα γίνει με στρατηγική, προγραμματικό πλαίσιο εναρμονισμένο στις ικανότητες και την δυναμική μας καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις.

Σε περιόδους κρίσης το τελευταίο καταφύγιο οικονομικής και αναπτυξιακής επανεκκίνησης είναι το κράτος, το οποίο εκσυγχρονιζόμενο και μεταρρυθμιζόμενο ρίχνει νερό στον μύλο της Εθνικής Οικονομίας, ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν και να προσελκύσουμε εξωτερικούς επενδυτές.

Είναι πλέον προφανές, ότι το ξεκαθάρισμα της αγοράς έχει πάρει σάρκα και οστά και επηρεάζει άμεσα εταιρίες, επαγγελματίες και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Όπως συμβαίνει πάντα, η φτώχεια φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα και γκρίνιες, γιατί εταιρίες και επιχειρηματίες είχαν μάθει να χτίζουν πύργους σε γυάλινα θεμέλια και δημόσιο χρήμα.

Από μια μικρή επιχείρηση έως μεγάλη εταιρία ήταν υπερδανεισμένες, κρατικοδίαιτες, επένδυαν πάντα με επιχορήγηση-επιδότηση, έχοντας την πλασματική εικόνα ότι επιχειρούσαν και μάλιστα με κέρδη τα οποία παρέμειναν στα χαρτιά και δεν μεταφράζονταν σε πραγματική ρευστότητα του ταμείου τους.

Δυστυχώς η πολιτική που ακολουθεί αυτή την στιγμή η Κυβέρνηση επιτείνει την ένταση της οικονομικής κρίσης. Αυτοί που σίγουρα θα επιβιώσουν και θα βρίσκονται στην αγορά και την επόμενη ημέρα είναι οι νοικοκύρηδες. Οι νοικοκύρηδες ακολουθούσαν πάντα τον δρόμο της εργασίας μέρα-νύχτα, στηριζόμενοι στα πόδια τους.

Το υπομονετικό τους business plan, η ανάλυση των μηνυμάτων της αγοράς, η παροχή καινοτόμων προϊόντων-υπηρεσιών και το νοικοκύρεμα του ταμείου τους τώρα αναγνωρίζεται.

Χωρίς να έχω λοιπόν, την οποιαδήποτε προγενέστερη κομματική εμπλοκή (οι παλαιότερες πρακτικές και οι τοπικοί παραγοντισμοί μας κρατούσαν αποστασιοποιημένους) αναγνώρισα ότι το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ενωτικό και μπορεί να συγκεντρώσει πρόσωπα ήθους και κύρους.

Μη πιστεύοντας ότι τα πολιτικά στελέχη πρέπει να κάνουν δημόσιες σχέσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις και να ομιλούν περισσότερο από αυτό που σκέφτονται, αποφάσισα να συμμετέχω μέσω του μητρώου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα αξιολόγησε ότι μπορώ να προσφέρω στον Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως νέος άνθρωπος επέλεξα να μην φύγω από την Κορινθία για ένα μεγάλο αστικό κέντρο ή το εξωτερικό, αλλά να μείνω εδώ. Η περιοχή είναι παρθένα για την ιδιωτική πρωτοβουλία και επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε την στρατηγική μας θέση (και την τεράστια δημόσια περιουσία που μένει ανεκμετάλλευτη) για να δώσουμε εργασία και να αυξήσουμε το βιοτικό επίπεδο.

Μετά το Agency και το Πρακτορειακό δίκτυο, τι;

άρθρο στον ασφαλιστικό τύπο στις 21.11.2016

Η ασφαλιστική αγορά στην χώρα μας, παρά τα έτη πορείας της, βρίσκεται σε νηπιακή ακόμα κατάσταση, μη ικανή να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού της και των καταναλωτών που την εμπιστεύονται.

Βλέποντας κανείς τα μακροοικονομικά δεδομένα του 1997, το ποσοστό παραγωγής ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. ήταν 1,73%, ενώ το 2014 το ίδιο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 2,23%. Δηλαδή μέσα σε 17 χρόνια ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης επί του Α.Ε.Π. κατάφερε να αυξηθεί μόλις κατά 0,5%!

Θα μπορούσα να εστιάσω στις αιτίες και στα προβλήματα που αποδεικνύουν γιατί οι δείκτες δεν βγαίνουν, αλλά θα πρωτοτυπήσω παρουσιάζοντάς σας ένα νέο ελπιδοφόρο και λογικό μοντέλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που θα πρέπει να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα.

Από τα παλαιότερα χρόνια, κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής με την είσοδο του στην αγορά εργασίας, έπρεπε να επιλέξει μεταξύ του αποκλειστικού δικτύου Agency και του ανεξάρτητου Πρακτορειακού δικτύου.

Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να εξυπηρετούσε τις συνθήκες της αγοράς το 1980 και το 1990, αλλά σήμερα ότι είχαν να δώσουν αυτά τα μοντέλα, το έδωσαν «πιάνοντας ταβάνι».

Από την μικρή μου εμπειρία στον χώρο (ξεκίνησα το 2010), διαπιστώνω με λύπη μου ότι το σύστημα έφτασε στα όρια του, μη προσφέροντας ένα αναπτυσσόμενο μακροπρόθεσμο περιβάλλον, χειροτερεύοντας την θέση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η ατολμία των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς να εισάγουν νέες πρακτικές, η στείρα αντιγραφή κανονισμών πωλήσεων και η υιοθέτηση της περπατημένης μας οδηγεί σε αβέβαια μονοπάτια.

Δεν μπορούν οι υποστηρικτές του Agency να κατανοήσουν ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που εμφανίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας (δηλαδή μια ατομική επιχείρηση) πρέπει να υπακούει σε μια δομή (υποδιευθυντή, διευθυντή, επιθεωρητή κλπ) σαν να βρίσκεται σε υπαλληλικό καθεστώς.

Τα παράδοξα του συστήματος αυτού, είναι η μονόπλευρη ανάπτυξη του κλάδου ζωής έναντι των άλλων κλάδων, τα γραφεία πωλήσεων να έχουν ελάχιστη επισκεψιμότητα και ότι οι νέες συνεργασίες βασίζονται μόνο σε ανούσιες στρατολογήσεις (με πολύ χαμηλό βαθμό επιβίωσης των νέων συνεργατών, που αναζητούν κατά κύριο λόγο υπαλληλική εργασία) καθιστώντας απαγορευτική την προσέλκυση διαμεσολαβητών του πρακτορειακού δικτύου.

Με την σειρά τους οι υποστηρικτές του Πρακτορειακού Δικτύου, δεν κατανοούν ότι η νοοτροπία supermarket (δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες επιλογές για να μην χαθεί ο πελάτης), πλειοδοσίας ασφαλίστρων και εσωτερικού ανταγωνισμού δεν τους καθιστά βιώσιμους για τα επόμενα χρόνια.

Η κύρια ενασχόληση με τον κλάδο αυτοκινήτου και με αντικείμενα που δεν προβλέπονται από τις συμβάσεις δημιουργούν μια καθημερινότητα που φθείρει και μετατρέπει τον ελεύθερο επαγγελματία από σύμβουλο πωλήσεων σε γραμματεία, διακανονιστή ζημιών και εισπράκτορα.

Επίσης η παύση πληρωμών των υποχρεώσεών τους (ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές, ιδιώτες) δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις υγιείς επιχειρήσεις. Το νέο μοντέλο που προτείνω είναι μια ξεχωριστή ασφαλιστική εμπειρία. Ανάπτυξη όμως, χωρίς επένδυση των ασφαλιστικών εταιριών σε στελέχη, υποδομές και τεχνολογία δεν γίνεται.

Αρχικά θα πρέπει να συγχωνευτεί το Agency και το Πρακτορειακό Δίκτυο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας εσωτερικός κανονισμός εξέλιξης των στελεχών με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, που δεν θα στηρίζεται πλέον στις προμήθειες και στις υπερπρομήθειες αλλά σε bonus και εταιρικές παροχές.

Κάθε ασφαλιστική θα πρέπει να αποκτήσει υποκαταστήματα στις μεγάλες πόλεις, τα οποία θα είναι διοικητικά και παραγωγικά. Θα πρέπει δηλαδή να πραγματοποιηθεί και μια αποκέντρωση υπηρεσιών και διαδικασιών των κεντρικών γραφείων και να επιλέξει τα πρόσωπα τα μορφωτικού επιπέδου και κύρους τα οποία θα είναι άξια να την εκπροσωπούν στην εκάστοτε περιοχή.

Οι νέες ομοιόμορφες δομές θα υποδεχθούν τους διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα θεωρούνται πλέον στελέχη της εταιρίας και οι πρώην ανταγωνιστές τους συνάδελφοι, υπογράφοντας σύμβαση εργασίας, με σκοπό την παροχή συμβουλών και πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών που θα πιστώνονται στο υποκατάστημα.

Το εγχείρημα όμως για να πετύχει, θα πρέπει οι πωλήσεις που γίνονται τόσο από τα εναλλακτικά κανάλια των ασφαλιστικών, όσο και από συνεργασίες τους με όλους φορείς (internet, τράπεζες, αντιπροσωπείες κλπ) να παύσουν και να εξυπηρετούνται από τα υποκαταστήματα.

Εφόσον τα φάρμακα δεν μπορούν να πωλούνται online, οι ιατροί δεν εξετάζουν και εκδίδουν γνωματεύσεις online και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν παρέχουν και τραπεζικά προϊόντα ή αυτοκίνητα γιατί να συνεχίζεται το φαινόμενο του κανιβαλισμού εις βάρους τους;

Το σύστημα χρειάζεται αλλαγή και ευελπιστώ ότι το άρθρο αυτό θα είναι τροφή για σκέψη στους νεότερους επικεφαλής των ασφαλιστικών εταιριών και των δικτύων πωλήσεων, ώστε να κάνουμε τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης κυρίαρχο!

Είμαστε η επόμενη μέρα του Δήμου Κορινθίων

 

απάντηση σε δημοσίευμα του ekorinthos.gr σε σχέση με την πορεία της Δημοτικής Παράταξης «Κόρινθος 2014-2019» στις 23.08.2016

«Η χθεσινή αρθρογραφία σας για την πολιτική παρουσία του Επικεφαλής της Δημοτικής μας Παράταξης Τιμολέοντος Πιέτρη, μας  δίνει αφορμή για να διευκρινίσουμε τα κάτωθι, προς ενημέρωση των Κορινθίων.

Η εικόνα που σχηματίζεται, τόσο από τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης όσο και από την δημοτική αρχή είναι θετική για τον κ. Πιέτρη και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοχής του σε όλους τους πολιτικούς χώρους.

Αυτό συμβαίνει γιατί ένας νέος, σε ηλικία 23 ετών, κλίθηκε να αναλάβει την αρχηγία της Δημοτικής Παράταξης, χωρίς να έχει προηγούμενη αυτοδιοικητική εμπειρία και καμία κομματική στήριξη.

Αναγνωρίζεται λοιπόν, η ειλικρινής πρόθεση άσκησης μιας σοβαρής και ηθικής αντιπολίτευσης απαλλαγμένης από προσωπικές – κομματικές διαμάχες, στηριζόμενη πάντα σε στοιχεία, για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο κ. Πιέτρης δεν ακολουθεί την παλαιοκομματική τακτική καταψήφισης όλων των θεμάτων που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς δεν συνδιοικούμε με την παράταξη του κ. Πνευματικού και προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις μας να μειώσουμε τις διαφωνίες των Δημοτικών Παρατάξεων ώστε να επικρατεί η ομοφωνία.

Ο ειδικός ρόλος όπως αναφέρεται στην αρθρογραφία σας σχετίζεται με το πλεονέκτημα του κ. Πιέτρη να συνομιλεί με όλους. Αυτός ήταν και ο λόγος που ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η σύγκληση συμβούλιου με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, στο γραφείο του Δημάρχου, για τα μεγάλα και σοβαρά θέματα.

Επίσης τα σενάρια που αναφέρατε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η μέχρι τώρα στάση μας, μπορεί να θεωρείται από κάποιους παρεξηγήσιμη, αλλά η διαφορά γενιάς με τους κυρίους Πνευματικό, Νανόπουλο και Ψηλογιαννόπουλο δεν μας επιτρέπει να τους βλέπουμε σαν πολιτικούς αντιπάλους. Τους σεβόμαστε, μαθαίνουμε από τις εμπειρίες τους και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον.

Η διαφορετική νοοτροπία μας, έχει σαν σκοπό να στραφούν οι νέοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, να αγαπήσουν την περιοχή και να παραμείνουν στον τόπο τους.Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες θα αποτελέσουμε την επόμενη σελίδα στον Δήμο Κορινθίων, και ότι ήρθαμε για να μείνουμε.

Δημήτρης Πιέτρης

Τομεάρχης Συντονισμού Αντιπολιτευτικού Έργου Δημοτικής Παράταξης Κόρινθος 2014-2019

Συμφέρει πραγματικά, η απευθείας ασφάλιση από το internet & τις τράπεζες, χωρίς την διαμεσολάβηση του ασφαλιστή;

Continue reading «Συμφέρει πραγματικά, η απευθείας ασφάλιση από το internet & τις τράπεζες, χωρίς την διαμεσολάβηση του ασφαλιστή;»